Dorthy, חרוץ ובעל חיבה ' 22.


עיר:

אני נוצר על סקס. בנפרד, כממתיק סוד. שמח להאיר את הערב. אני מזמין את האיש. כאשר מצב הרוח יכולה-תפקיד לשחק, לשלוט, אתה יכול להיות קפדנית הפילגש.